ໃນວັນທີ 25 ສິງຫາ 2022, ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຮ່າງບົດລາຍງານ ການສຶກສາບົດຮຽນທີ່ດີ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການບໍລິການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ໃຫ້ຜູ້ວ່າງງານ ໃນ ສປປ ລາວ. ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ ILO CHINA.