ລຳດັບຄຳຖາມໝວດຄຳຖາມວັນທີສ້າງຄຳຖາມສະຖານນະການຕອບເບິ່ງລາຍລະອຽດ
1 ຢາກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ 2024-01-22 ຍັງບໍ່ທັນຕອບຄຳຖາມແລ້ວ ເບິ່ງລາຍລະອຽດ  
2 test 2024-01-22 ໄດ້ຕອບຄຳຖາມແລ້ວ ເບິ່ງລາຍລະອຽດ