ກິດຈະກຳຕ່າງໆ
22
Jan
2024-01-22 - 2024-01-29
ເມືອງຫີນເຫີບ
ການເຮັດຟອຍກວດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການຕະຫຼາດຢູ່ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຈໍານວນ 20 ຄົນ.ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາກັບທີ່, ສ້າງອາຊີບເສີມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົນເອງ, ມີອາຊີບເສີມຫຼັງຈາກລະດູເກັບກ່ຽວຈາກການເຮັດໄຮ່, ເຮັດນາ ແລະ ເຮັດສວນ ເພື່ອໃຫ້ມີລາຍໄດ້ເພີ່ມກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ, ແຮງງານມີລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.
News
10
Jan
2024-01-10 - 2024-01-16
ສາລະວັນ
ການຕ່ຳສາດ, ສານສາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການຕະຫຼາດຢູ່ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ ແຂວງ ສາລະວັນ ຈໍານວນ 20 ຄົນ,ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາກັບທີ່, ສ້າງອາຊີບເສີມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົນເອງ, ມີອາຊີບເສີມຫຼັງຈາກລະດູເກັບກ່ຽວຈາກການເຮັດໄຮ່, ເຮັດນາ ແລະ ເຮັດສວນ ເພື່ອໃຫ້ມີລາຍໄດ້ເພີ່ມກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ, ແຮງງານມີລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.
News
15
Jan
2024-01-15 - 2024-01-24
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຝຶກອົບຮົມການປູກຝັງກະສິກຳທັນສະໄໝໃຫ້ແກ່ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍກັບຈາກຕ່າງປະເທດ ຢູ່ທີ່ ສູນເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ລາວ-ເກົາຫຼີ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທັງໝົດ 37 ທ່ານ, ຍິງ 12 ທ່ານ,ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແຮງງານໄວໜຸ່ມທີ່ກັບມາຈາກການໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ວ່າງງານ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ 19 ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈເຖິງຫຼັກການ, ເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ວິທີການປູກພືດກະສິກຳທັນສະໄໝ ເພື່ອສາມາດນຳມາຮັບໃຊ້ໃນການປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ກາຍເປັນຜູ້ປະກອບການພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ.
News
11
Jan
2024-01-11 - 2024-01-21
ຢູ່ສູນ ເມືອງ ລາວຟາມ
ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແຮງງານໄວໜຸ່ມທີ່ກັບມາຈາກການໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ວ່າງງານ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ 19 ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈເຖິງຫຼັກການ, ເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ວິທີການປູກພືດກະສິກຳທັນສະໄໝ ເພື່ອສາມາດນຳມາຮັບໃຊ້ໃນການປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ກາຍເປັນຜູ້ປະກອບການພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ.ມີຈຳນວນທັງໝົດ 26 ທ່ານ,ຍິງ 15 ທ່ານ,ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແຮງງານໄວໜຸ່ມທີ່ກັບມາຈາກການໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ວ່າງງານ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ 19 ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈເຖິງຫຼັກການ, ເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ວິທີການປູກພືດກະສິກຳທັນສະໄໝ ເພື່ອສາມາດນຳມາຮັບໃຊ້ໃນການປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ກາຍເປັນຜູ້ປະກອບການພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ.
News
22
Jan
2024-01-22 - 2024-01-25
ວຽງຈັນເຊັນເຕີ
ຕະຫຼາດນັດແຮງງານ
News